login
hasło
Zarejestruj się
wyszukiwarka
   polski    english
 
Obowiązujące Akty Prawne
Promocja Zatrudnienia, Łagodzenie skutków bezrobocia
(stan prawny na dzień 13.09.2014r.)

USTAWY

przedmiot regulacji

rodzaj aktu

data uchwalenia aktu

miejsce ogłoszenia aktu1

Ujednolicony tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Angielskojęzyczny tekst ujednoliconej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stan na dzień 01.01.2012 r.

ustawa

2004.04.20

Dz. U.13.674,
zmiany:
Dz.U.13.675, Dz.U.13.829 Dz.U.13.1291 Dz.U.2013.1623 Dz.U.2013.1645 Dz.U.2013.1650 Dz.U.2014.567 Dz.U.2014.598
wejdzie w życie w dniu 27.05.2014 r.
z wyjątkiem : 1) art. 1 pkt 9 lit. b i d oraz pkt 40, 45–47, 49 i 50, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2014 r.;
2) art. 1:
a) pkt 6 lit. b w zakresie art. 9 ust. 2d pkt 3,
b) pkt 9 lit. a tiret pierwsze,
c) pkt 29 w zakresie art. 36a ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do Ochotniczych Hufców Pracy i art. 36d ust. 2 pkt 3 lit. b,
d) pkt 78 w zakresie art. 106a ust. 5 pkt 1,
e) pkt 81 lit. a w zakresie art. 109 ust. 2c,
f) pkt 81 lit. c
– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;
3) art. 7 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Dz.U.2014.1146

Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

ustawa

2009.06.19

Dz.U.09.115.964

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

ustawa

2011.09.16

Dz.U.11.234.1385
Dz.U.2012.908
Dz.U.2013.1291

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

ustawa

2013.10.11

Dz.U.13.1291

AKTY WYKONAWCZE

akty wykonawcze do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm)

podstawa prawna aktu

przedmiot regulacji

rodzaj aktu2

data wydania aktu

miejsce ogloszenia aktu3

art. 4 ust. 2

W sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia.

rozp.

2011.06.22

Dz.U.11.130.754

art. 12 ust. 8

Refundowanie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

rozp.

2014.06.25

Dz.U.2014.865

art. 16

Szczegółowe zadania i organizacja Ochotniczych Hufców Pracy.

rozp.

2010.07.22

Dz.U.11.155.920

art. 17

Sposób organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych.

rozp.

2004.11.09

Dz.U.04.262.2604

art. 19k

Agencje zatrudnienia

rozp.

2013.07.30

Dz.U.2013.899

art. 20 ust. 9

Rejestr instytucji szkoleniowych.

rozp.

2004.10.27

Dz.U.14.781

art. 23 ust. 13

W sprawie rad rynku pracy.

rozp.

2014.05.14

Dz.U.14.630

art. 33 ust. 5

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy.

rozp.

2012.11.12

Dz.U.12.1299

rozporządzenie weszło w życie z dniem 11.12.2012r., z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, § 3, § 5 ust. 9-11, § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 3, 8 i ust. 9 pkt 2, § 9 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 27.05.2013r.

art. 34a ust. 3c

W sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

rozp.

2014.05.14

Dz.U.14.631

art. 35 ust. 5

W sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy

rozp.

2014.05.14

Dz.U.14.667

weszło w życie z dniem 27 maja 2014 r., z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 2, § 5 ust. 2, § 33 ust. 6, § 35–42, § 43 ust. 2, ust. 3 pkt 2 i ust. 4, § 44 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, § 45 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz § 87 ust. 3 w zakresie działań prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy,
2) § 28 ust. 1 w odniesieniu do współpracy wojewódzkiego urzędu pracy z wojewódzką komendą oraz centrami edukacji i pracy z terenu województwa oraz
3) § 33 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do upowszechniania zagranicznej oferty pracy przez przekazanie do wojewódzkiej komendy – które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

art. 36 ust. 8

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania

Alfabetyczny indeks zawodów

rozp.

2010.05.17

Dz.U.14.760 obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r.

Dz.U.14.1145
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

art. 36e ust. 4

W sprawie wzoru wniosku o akredytację do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES

rozp.

2014.05.14

Dz.U.14.632

art. 46 ust. 6

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

rozp.

2012.04.23

Dz. U. z dnia 26.04.2012 r. poz. 457

Dz.U.14.846

art. 46 ust. 6a

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

rozp.

2012.04.23

Dz. U. z dnia 26.04.2012 r. poz. 456

Dz.U.14.845

art. 53 m

Rozporządzenie ministra pracy w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

rozp.

2014.04.11

Dz.U.2014.497

art. 53 ust. 9

Szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnych.

rozp.

2009.08.20

Dz.U.09.142.1160

art. 60

Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

rozp.

2014.06.24

Dz.U.2014.864

art. 66b

W sprawie programów specjalnych

rozp.

2014.05.14

Dz.U.14.638

art. 66l ust. 8

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu

obw.

2014.05.30

MP.14.381

art. 69b ust. 7

W sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

rozp.

2014.05.14

Dz.U.14.639

art. 71 ust. 8

Opłacanie składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego

rozp.

2006.11.10

Dz.U.06.203.1500

art. 72 ust. 8

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

obw.

2014.05.16

M.P.14.367

art. 73a ust. 6

W sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

rozp.

2011.07.22

Dz.U.11.155.921

art. 82

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

obw.

2011.10.07

M.P.11.90.943

art. 83

Szczegółowy tryb przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

rozp.

2009.08.18

Dz.U.12.1189

art. 90 a ust. 3

Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

rozp.

2013.12.10

Dz.U.2013.1644

art. 90 ust. 1

W sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

rozp.

2013.12.10

Dz.U.2013.1674

art. 90 ust. 4

W sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

rozp.

2011.07.28

Dz.U.11.155.919

Dz.U.2013.1507

art. 90 ust. 5

W sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

rozp.

2009.01.29

Dz.U.09.16.85

Dz.U.10.236.1560

Dz.U.2013.1534

art. 100 ust. 2

W sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

rozp.

2014.05.14

Dz.U.14.640

art. 109 ust. 7l

W sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

rozp.

2014.07.17

Dz.U.14.963

art. 109 ust. 11

Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

rozp.

2014.08.25

Dz.U.14.1294 uwaga: § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4-6 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

akty wykonawcze do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)

art. 18

Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego

rozp.

2008.10.14

akty wykonawcze do ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

(Dz.U.09.115.964)

art. 6 ust. 6

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej

rozp.

2009.08.03

Dz.U.09.123.1023

akty wykonawcze do ustawy z dnia 11 października o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

(Dz.U. poz. 1291)

art. 17

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

rozp.

2013.11.14

Dz. U.13.1349

Poniższe dokumenty zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia znajdującym się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl :
1. Wykaz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, w których w roku 2012 będą mogli odbywać staż adaptacyjny lub przeprowadzić test umiejętności wnioskodawcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ubiegający się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego
2. Terminy przeprowadzenia w roku 2012 testu umiejętności dla wnioskodawców z państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ubiegający się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego
3. Wymagania kwalifikacyjne dla zawodów: pośrednik pracy i doradca zawodowy.


1 Dz.U. - Dziennik Ustaw; kolejne liczby oznaczają : rok wydania publikatora, numer publikatora, pozycja aktu prawnego.

2 Rozp. - rozporządzenie, obw. - obwieszczenie.

3 Dz.U. - Dziennik Ustaw, M.P. - Monitor Polski; kolejne liczby oznaczają: rok wydania publikatora, numer publikatora, pozycja aktu prawnego

Powrót