login
hasło
Zarejestruj się
wyszukiwarka
   polski    english
 
Informacje dot. aplikacji Rejestr Instytucji Szkoleniowych RIS
...W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów z aplikacją rejestru instytucji szkoleniowych, mogą Państwo uzyskać pomoc pod wskazanym numerem telefonu i e-mailem:
1. Podstawa Prawna


 1. Art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.). ),

 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. Nr 236, poz. 2365 z późn. zm).
2. Informacje ogólneKtóre instytucje szkoleniowe powinny uzyskać wpis do rejestru?
Wpis do rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenia na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Gdzie należy złożyć dokumenty wymagane do uzyskania wpisu do rejestru?
Instytucja szkoleniowa składa dokumenty w wojewódzkim urzędzie pracy, właściwym dla siedziby tej instytucji. W przypadku braku siedziby instytucji szkoleniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, instytucja składa wniosek do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na główny obszar działania instytucji szkoleniowej.

Jakie są zasady rejestracji oddziałów/filii instytucji szkoleniowych?


 • w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby oddziału/filii, po uzgodnieniu z jednostką macierzystą, samodzielnie rejestruje się oddział/filia instytucji szkoleniowej posiadająca uprawnienia do samodzielnego działania,


 • oddział/filię nie posiadającą uprawnień do samodzielnego działania rejestruje jednostka macierzysta w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym dla siedziby jednostki macierzystej.


Wojewódzki urząd pracy potwierdza dokonanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych wydając zawiadomienie o wpisie do rejestru.
Wpis do rejestru jest bezpłatny.

Jakie dokumenty należy złożyć aby uzyskać wpis do rejestru?
Instytucja szkoleniowa powinna złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wpis do rejestru,
 • w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną,


W jaki sposób złożyć wniosek?

 • Wniosek wypełniony elektronicznie na stronie www.ris.praca.gov.pl można:
  • podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  • podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, lub
  • wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

 • Formularz wniosku o wpis można również wypełnić ręcznie lub w wersji Word. Wzór wniosku o wpis stanowi załącznik do rozporządzenia w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych i można między innymi pobrać go poniżej lub ze stron internetowych wojewódzkich urzędów pracy. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć (przesłać) do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.
 • W przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego dokumentu, na podstawie którego instytucja prowadzi edukację pozaszkolną.

Jakie są zasady uaktualniania wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych?
Instytucja szkoleniowa do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego powinna powiadomić w formie papierowej lub elektronicznej wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności, aktualizując dane na wniosku o wpis do rejestru. Instytucja szkoleniowa powinna też powiadomić w formie papierowej lub elektronicznej wojewódzki urząd pracy o zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

W jakich przypadkach instytucja szkoleniowa może zostać wykreślona z rejestru instytucji szkoleniowych?

Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru:

 • na wniosek instytucji szkoleniowej,
 • w przypadku stwierdzenia prawomocnym wyrokiem naruszenia przez tę instytucję przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • w przypadku zakończenia przez tę instytucję działalności szkoleniowej,
 • w przypadku nie powiadomienia wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności w kolejnym roku kalendarzowym.


Rejestr instytucji szkoleniowych zawiera m.in. informację o:

 • nazwie i adresie instytucji szkoleniowej,
 • tematyce szkoleń/ przygotowania zawodowego dorosłych,
 • kadrze dydaktycznej,
 • bazie lokalowej, jej wyposażeniu oraz współpracy z pracodawcami,
 • ocenie jakości szkoleń,
 • liczbie uczestników objętych szkoleniami/przygotowaniem zawodowym dorosłych w okresie ostatniego roku,
 • udzielanej pomocy uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych w okresie ostatniego roku.3. Dostęp do rejestru instytucji szkoleniowychRejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest w formie elektronicznej. Jest on jawny i dostępny na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy. Wejście bezpośrednie w aplikację jest możliwe poprzez stronę internetową znajdującą się pod adresem: www.ris.praca.gov.pl.  Pliki do pobrania:


  Wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

  Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

  Potwierdzanie aktualności wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

  Instrukcja wypełniania "Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych" i jego aktualizacji

  Obszary szkolenia w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych - komentarz

  Upraszczanie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka – prezentacja Instytutu Logistyki i Magazynowania

  Powrót
   2014-07-30
  MPiPS-02 za czerwiec 2014 r.
  Dla PUP i WUP. 
   2014-07-28
  Informacja dotycząca konsultacji przystanowiskowych w ramach umowy na „Utrzymanie i rozwój systemu PSZ oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych”.
  Dla PUP. 
   2014-07-28
  Wyjaśnienia dotyczące ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  Dla PUP, WUP i UW. 
   2014-07-25
  Konkurs na najlepsze wdrożenie ustawy dla WUP i PUP.
  Dla PUP i WUP. 
   2014-07-25
  Informacja dot. ogłoszenia w Dz.U. RP rozporządzenia MPiPS w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków FP na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych.
  Dla PUP. 
   2014-07-14
  Karta EURES w języku polskim
  Dla PUP, WUP 
   2014-07-11
  Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 r.
  Dla PUP, WUP 
  2014-07-10
  Wyjaśnienia dotyczące znowelizowanej w dniu 14 marca 2014 r. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Dla PUP, WUP, UW 
   2014-07-10
  Dane z popytu na pracę do części prognostycznej MZDiN oraz uzupełnione dane o szkołach wyższych
  Dla PUP, WUP 
   2014-07-09
  Informacja dotycząca zadań realizowanych w ramach udziału w sieci Eures
  Dla PUP w Słubicach, Żaganiu, Gryfinie, Policach, Świnoujściu,
  WUP  
   2014-07-09
  Interpretacja treści przepisu art. 109 ust. 7h pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm.)
  Dla PUP, WUP 
   2014-07-08
  Formularz MPiPS-07 „Sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu” na rok 2014 wraz z objaśnieniami
  Dla PUP, WUP 
  2014-07-07
  Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego - kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy
  Dla PUP, WUP, UW 
   2014-07-04
  Korekty w sprawozdaniu MPiPS-06 za 2013 rok
  Dla PUP (WUP) 
   2014-07-04
  Zaproszenie na szkolenie z reformy EURES dla woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, w Toruniu 19-20.08.2014 r.
  Dla
  WUP – Toruń, Gdańsk, Olsztyn
  UW – Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn
  PUP – województwa: kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie
  Komendant Główny OHP  
   2014-07-03
  Słowniki xml w wersji 76.1 dla Oprogramowania SyriuszSTD
  Dla PUP (WUP) 
   2014-07-03
  Wyjaśnienia UOKiK o pomocy de minimis
  Dla PUP, WUP, UW 
   2014-07-02
  Instrukcja dla użytkowników usług wsparcia systemu informacyjnego PSZ
  Dla PUP, WUP, UW 
  2014-06-27
  Kierunkowe wytyczne dla powiatowych urzędów pracy dotyczące nowych rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598)
  Dla PU(WUP) 
  2014-06-02
  Kierunkowe wytyczne do nowych rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598) – III
  Dla PUP, WUP, UW