login
hasło
Zarejestruj się
wyszukiwarka
   polski    english
 
Klasyfikacja zawodów i specjalności

WYSZUKIWARKA OPISÓW ZAWODÓW - LINK

1. Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010 – opisy grup wielkich zawodów i specjalności, wersja z dnia 30 sierpnia 2010 r.

2. Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010 – opisy grup dużych zawodów i specjalności, wersja z dnia 30 sierpnia 2010 r.

3. Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010 – opisy grup średnich zawodów i specjalności, wersja z dnia 25 października 2010 r.

4. Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010 – opisy grup elementarnych zawodów i specjalności, wersja z dnia 22 lutego 2011r.

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ), klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy.

Od 1 lipca 2010 r. do 1 września 2012 r. obowiązywała Klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537).

Od 1 września 2012 r. obowiązuje zmieniona klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniajacym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania (Dz.U. z dnia 19 listopada 2012 r., poz. 1268 - plik do pobrania).

English Summary of Polish Classification of Occupations and Specializations

  Uwaga: Polska klasyfikacja zawodów i specjalności oparta jest na Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji ISCO - 08 opracowanym w 2009 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy i rekomendowanym przez EUROSTAT do stosowania w krajach Unii Europejskiej (Zalecenie Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Kwalifikacji (ISCO-08)Dz. U. L 292, 10/11/2009 P. 0031-0047).

  Aktualizowanie klasyfikacji, w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim), poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się co 2-3 lata w drodze zmian ww. rozporządzenia.

  Wnioskodawcami o wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów/specjalności mogą być ministerstwa lub urzędy centralne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców czy też inne instytucje merytorycznie kompetentne dla danego zawodu/specjalności.

  Wniosek powinien zawierać uzasadnienie celowości wprowadzenia zawodu do klasyfikacji, opis zawierający krótką syntezę zawodu i zadania zawodowe, a także informacje dotyczące wymaganego wykształcenia oraz regulacji prawnych danego zawodu, jeśli takie obowiązują.

 • Wniosek o zgłoszenie do Klasyfikacji nowego zawodu/specjalności (doc)
 • Wniosek o zgłoszenie do Klasyfikacji nowego zawodu/specjalności (pdf)

 • Wniosek o wykreślenie z Klasyfikacji zawodu/specjalności (doc)
 • Wniosek o wykreślenie z Klasyfikacji zawodu/specjalności (pdf)

  Wniosek należy kierować na adres:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Rynku Pracy
  ul. Nowogrodzka 11
  00-513 Warszawa
 • Powrót
   2014-04-16
  Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie środków rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów dla osób bezrobotnych, dotyczących tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych
  Dla PUP, WUP 
   2014-04-11
  Nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z komentarzem oraz ujednolicony tekst ustawy o promocji zatrudnienia (...)
  Dla PUP, WUP, UW 
   2014-04-11
  Pismo w sprawie wdrożenia nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Dla PUP, WUP, UW 
   2014-04-09
  Informacja nt. wdrażania systemu Broker w Urzędach Pracy.
  Dla PUP i WUP. 
   2014-04-09
  Słowniki xml w wersji 71.0 dla Oprogramowania SyriuszSTD
  Dla PUP (WUP) 
   2014-04-04
  Pakiet aktualizacyjny Syriusz Std do wersji 2.0.27.0A
  Dla PUP (WUP) 
   2014-04-04
  Pismo ws. ewaluacji działań EURES 2010-2013
  Dla PUP, WUP 
   2014-04-02
  Pismo w sprawie środków przekazanych za I kwartał 2014 r.
  Dla PUP, WUP, UW 
   2014-04-01
  Pismo w sprawie wykonania planu finansowego FP za I kwartał 2014 r.
  Dla PUP, WUP, UW 
   2014-04-01
  Informacja dot. wspierania technicznego Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP) – Unizeto Technologies S.A.
  Dla PUP, WUP 
   2014-04-01
  Wyjaśnienia dotyczące ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Dla PUP, WUP, UW 
   2014-03-31
  Pismo dot. angażowania środków FP w realizację projektów współfinansowanych ze środków UE
  Dla WUP 
   2014-03-27
  Nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie programów dot. tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych
  Dla PUP, WUP 
   2014-03-27
  Instytucje i osoby wyróżnione w 2014 roku medalami z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
  Dla PUP, WUP 
   2014-03-21
  Zaproszenie na regionalne spotkania promocyjno-szkoleniowe w ramach projektu zapewnienia ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej PSZ oraz wsparcia użytkowników
  Dla PUP, WUP