login
hasło
Zarejestruj się
wyszukiwarka
   polski    english
 
Klasyfikacja zawodów i specjalności

WYSZUKIWARKA OPISÓW ZAWODÓW - LINK

Metodologia opracowania opisów zawodów

1. Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010 – opisy grup wielkich zawodów i specjalności, wersja z dnia 30 sierpnia 2010 r.

2. Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010 – opisy grup dużych zawodów i specjalności, wersja z dnia 30 sierpnia 2010 r.

3. Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010 – opisy grup średnich zawodów i specjalności, wersja z dnia 25 października 2010 r.

4. Klasyfikacja zawodów i specjalności 2010 – opisy grup elementarnych zawodów i specjalności, wersja z dnia 22 lutego 2011r.

Zgodnie z art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 598), klasyfikację zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy.

Od 1 lipca 2010 r. do 1 września 2012 r. obowiązywała Klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz.U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537).

Od 1 września 2012 r. obowiązuje zmieniona klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniajacym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania (Dz.U. z dnia 19 listopada 2012 r., poz. 1268 - plik do pobrania).

Od 24 lutego 2014 r. obowiązuje Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2014 r., poz. 760)

English Summary of Polish Classification of Occupations and Specializations

  Uwaga: Polska klasyfikacja zawodów i specjalności oparta jest na Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji ISCO - 08 opracowanym w 2009 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy i rekomendowanym przez EUROSTAT do stosowania w krajach Unii Europejskiej (Zalecenie Komisji z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stosowania Międzynarodowego Standardu Kwalifikacji (ISCO-08)Dz. U. L 292, 10/11/2009 P. 0031-0047).

  Aktualizowanie klasyfikacji, w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim), poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się co 2-3 lata w drodze zmian ww. rozporządzenia.

  Wnioskodawcami o wprowadzenie do klasyfikacji nowych zawodów/specjalności mogą być ministerstwa lub urzędy centralne, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców czy też inne instytucje merytorycznie kompetentne dla danego zawodu/specjalności.

  Wniosek powinien zawierać uzasadnienie celowości wprowadzenia zawodu do klasyfikacji, opis zawierający krótką syntezę zawodu i zadania zawodowe, a także informacje dotyczące wymaganego wykształcenia oraz regulacji prawnych danego zawodu, jeśli takie obowiązują.

 • Wniosek o zgłoszenie do Klasyfikacji nowego zawodu/specjalności (doc)
 • Wniosek o zgłoszenie do Klasyfikacji nowego zawodu/specjalności (pdf)

 • Wniosek o wykreślenie z Klasyfikacji zawodu/specjalności (doc)
 • Wniosek o wykreślenie z Klasyfikacji zawodu/specjalności (pdf)

 • Wniosek o zmianę nazwy w Klasyfikacji zawodu/specjalności (doc)
 • Wniosek o zmianę nazwy w Klasyfikacji zawodu/specjalności (pdf)

  Wniosek należy kierować na adres:

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  Departament Rynku Pracy
  ul. Nowogrodzka 11
  00-513 Warszawa
 • Powrót
   2014-08-08
  Zaproszenie na szkolenie nt. reformy EURES 25-26.09.2014 r. w Wałbrzychu dla województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.
  Dla PUP, WUP i UW. 
  2014-08-08
  Nabór wniosków z rezerwy FP.
  Dla PUP i WUP. 
   2014-08-07
  Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie na najlepsze wdrożenie noweli ustawy o promocji zatrudnienia.
  Dla PUP i WUP. 
  2014-08-06
  Komunikat w sprawie naboru wniosków o fin. z rezerwy FP.
  Dla PUP i WUP. 
   2014-08-05
  Pismo w sprawie przekazania danych dotyczących profilowania pomocy.
  Dla PUP. 
   2014-08-05
  Słowniki xml w wersji 77.0 dla Oprogramowania SyriuszSTD.
  Dla PUP (WUP). 
   2014-08-05
  Zlecanie działań aktywizacyjnych - limity.
  Dla WUP i PUP. 
   2014-08-04
  Stanowisko UOKiK w sprawie udzielania pomocy publicznej.
  Dla PUP i WUP. 
   2014-08-01
  Apel Ministra Pracy i Polityki Społecznej do Starostów Powiatów.
  Dla PUP. 
   2014-08-01
  Pismo Sekretarza Stanu J. Męciny w sprawie zmodernizowanej CBOP.
  Dla PUP i WUP. 
   2014-07-30
  MPiPS-02 za czerwiec 2014 r.
  Dla PUP i WUP. 
   2014-07-28
  Informacja dotycząca konsultacji przystanowiskowych w ramach umowy na „Utrzymanie i rozwój systemu PSZ oraz zapewnienie wsparcia dla użytkowników końcowych”.
  Dla PUP. 
   2014-07-25
  Konkurs na najlepsze wdrożenie ustawy dla WUP i PUP.
  Dla PUP i WUP. 
   2014-07-25
  Informacja dot. ogłoszenia w Dz.U. RP rozporządzenia MPiPS w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków FP na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych.
  Dla PUP. 
  2014-07-07
  Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego - kierunkowe wytyczne dla urzędów pracy
  Dla PUP, WUP, UW 
  2014-06-27
  Kierunkowe wytyczne dla powiatowych urzędów pracy dotyczące nowych rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 598)
  Dla PU(WUP)